Korektury

Kvalitu jakéhokoliv textu určuje nejen jeho obsah, ale i formální stránka. Odevzdáte-li rukopis plný hrubek a stylistických přehmatů, posunete jeho vnímání druhými o notný kus dolů. Text s chybami se nejen hůř čte, ale může být i nesrozumitelný, nebo vyznívat odlišně od vašeho záměru. Výsledkem pak může být odmítnutí vašeho jinak skvělého rukopisu.

Než tedy svůj rukopis nabídnete nakladatelům, zajistěte si jeho jazykovou a stylistickou korekturu.

Jazykovou a stylistickou korekturu poskytujeme nejen pro beletrii, ale i populárně naučné texty, diplomové práce, novinové/časopisové články a další texty.

Jazykové a stylistické korektury poskytujeme nejen soukromým osobám (autorům), ale i nakladatelstvím a firemním zákazníkům.


Jazyková korektura

Jazyková korektura je odborný zásah redaktora do textu, při kterém dojde k opravě gramatických chyb.

Redaktor při jazykové korektuře opraví všechny gramatické chyby, například:

 • chybné psaní i/y ve všech podobách českého pravopisu
 • chybné psaní s/z
 • chybné psaní malých a velkých písmen
 • chybně psanou interpunkci (scházející nebo přebývající čárky ve větách)
 • chybně psané číslovky (nejen tečky za číslovkami, ale také kontroluje pravidla psaní číslovek, kdy se mají psát slovem, kdy naopak číslem)
 • chybně psané přímé řeči
 • chybně psané i/í ve všech podobách českého pravopisu (například ji/jí, výjimka/vyjímka apod.)
 • chybně psané mně/mě
 • kontroluje používání uvozovek
 • kontroluje používání zkratek

Tento přehled je orientační. Jazykový korektor opraví vše, co je z hlediska české gramatiky v textu chybně napsáno. Chyby jsou opraveny tak, že jsou přímo v textu nahrazeny správným zněním (nejde tedy o vyznačení chyb, ale o jejich přímé opravení a uvedení textu do gramaticky správné podoby).

Příklad jazykové korektury textu

Původní text:

Vrcholem této koncepce byly vozy Octavia a Felicia z přelomu 50 a 60 let, posledními Mohykány pak vozy Škoda 1202 vyrobené roku 1971. Po celá třicátá léta minulého století patřil vůz Škoda popular k nejúspěšnějším automobilům československé výroby a to nejen na domácím trhu ale také v zahraničí.

Věta bude upravena takto (opravené chyby jsou zvýrazněné):

Vrcholem této koncepce byly vozy Octavia Felicia z přelomu 50. a 60. let, posledními mohykány pak vozy Škoda 1202 vyrobené roku 1971. Po celá 30. léta minulého století patřil vůz Škoda Popular k nejúspěšnějším automobilům československé výroby, a to nejen na domácím trhu, ale také v zahraničí.

 

 


Stylistická korektura

Stylistická korektura se zabývá zejména stavbou vět (dlouhá souvětí, krkolomné věty) a používáním slov (opakování slov, chybný slovosled, vhodné používání slov apod.). Stylistická korektura se zaměřuje na slohovou vytříbenost textu, tedy na vhodný výběr slov, na plynulou stavbu vět a na jejich spojení v souvislý text.

Redaktor detailně pročte váš text a opraví všechny nedostatky ve slohovém zpracování textu, například:

 • opakující se slova a výrazy
 • krkolomné věty
 • chybný slovosled
 • slohové chyby typu zeugma, kontaminace a další
 • nevhodné použití slov a různých jazykových vyjádření
 • používání frází a literárních klišé apod.

Objednejte si korekturu textu

Pro objednávku nás kontaktujte: fleknovaz@mamtalent.cz

Do zprávy přiložte svůj rukopis ve formátu MS Word (pozor – celý rukopis musí být v jednom souboru) a uveďte o jakou korekturu máte zájem. Váš text si projdeme a následně vám zašleme cenovou nabídku.
Každý text má jinou jazykovou úroveň. Některé texty jsou skutečně plné hrubek a je na nich velmi mnoho práce, v jiných redaktor občas opraví chybně napsanou čárku ve větě. Bylo by velmi nespravedlivé, kdyby cena za práci byla v obou případech stejná a měřena jen počtem normostran.

S každým klientem podepíšeme smlouvu o dílo, kde je přesně specifikováno, co za své peníze obdrží.
Jazykovou a stylistickou korekturu poskytujeme nejen soukromým osobám (autorům), ale i nakladatelstvím a firemním zákazníkům.

Dohodnutá cena se hradí předem na účet agentury. Jazykový korektor započne práce na rukopise až po připsání poplatku na účet.


Ceník a podmínky služeb

Výše poplatku se odvíjí od rozsahu rukopisu (tj. od počtu znaků včetně mezer, které rukopis čítá) a platí se za každý rukopis zaslaný ke korektuře. Přijímáme pouze rukopisy zaslané elektronicky a ve formátu MS WORD (nebo takovém, který lze v MS WORD bez potíží otevřít).

Cena posudku se vypočítává za každou i započatou normostranu
(1 normostrana = 1800 znaků vč. mezer)

Objednávku jazykové i stylistické korektury zároveň zohledníme při stanovení cenové nabídky.


Veškeré otázky týkající se jazykové a stylistické korektury textu vám rádi zodpovíme.
Kontaktujte nás: fleknovaz@mamtalent.cz